Hívj minket! + 36-30 263-8940

bitHostel – Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2017. április 10-től visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban ÁSzF – az MX2001 Kft által nyújtott webtárhely (hosting), VPS, domain regisztrációs és SSL tanúsítvány ügyintézési szolgáltatásokhoz.


1. Bevezetés, fogalmak

1.1. Az MX2001 Kft (2316 Tököl, Ledina dűlő 4., cégjegyzék szám: 13-09-087633, adószám: 12626821-2-13) – továbbiakban mint Szolgáltató – webtárhely (hosting), VPS, domain regisztrációs és SSL tanúsítvány ügyintézési szolgáltatásokat nyújt a Megrendelő részére.
1.2. Megrendelő természetes személy, jogi személy vagy gazdasági társaság, aki illetve amely, a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi
1.3. Az ÁSzF tárgya a Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönös jogainak és kötelezettségeinek szabályozása.
1.4. Megrendelő a Szolgáltató által működtetett bithostel.hu weboldalon történő megrendelésével egyidejűleg és / vagy szabályosan kitöltött, aláírt domain igénylő lap a Szolgáltató részére történő megküldésével elfogadja a jelen ÁSzF -ben foglaltakat.

2. A szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató a Megrendelő részére a szerződésben foglalt szolgáltatást illetve szolgáltatásokat nyújtja a jelen ÁSzF -ben foglaltak szerint.
A bithostel.hu weboldalon kínált szolgáltatások: webtárhely szolgáltatás, VPS szolgáltatás, domain regisztrációs ügyintézés, SSL tanúsítvány ügyintézés.

3. A Szolgáltató jogai, és kötelezettségei

3.1. Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az ÁSzF 2. pontjában meghatározott, a Megrendelő által igényelt szolgáltatásokat a Felek között létrejött szerződés megkötését követően legfeljebb 2 munkanapon belül biztosítja a Megrendelő részére.
A jelen pontban meghatározott határidők ettől eltérhetnek, amennyiben a Szolgáltató harmadik fél közreműködésével biztosítja a szolgáltatást a Megrendelő részére. Ebben az esetben a harmadik fél által alkalmazott határidők a mérvadóak.
3.2. Szolgáltató vállalja, hogy a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat éves szinten 99 %-os rendelkezésre állással biztosítja. A Szolgáltató által előzetesen bejelentett szolgáltatás kimaradások nem tartoznak bele a rendelkezésre állás számításába.
3.3. Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos, Megrendelő által jelzett problémákat a bejelentéstől számított 1 munkanapon belül köteles elhárítani.
Amennyiben ez a határidő bármilyen okból kifolyólag nem tartható, a várható elhárítási időről Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatja.
A megvizsgált, és elhárított problémákról Szolgáltató írásos formában tájékoztatja Megrendelőt.
3.4. Szolgáltató jogosult monitoring rendszert működtetni, amely rögzíti a Megrendelő által igénybe vett tárhely szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai adatok (mint pl. felhasznált sávszélesség, adatforgalom, CPU, és memória kihasználtság stb.) rögzítését. Ezen adatok kizárólag a szolgáltatás minőségének biztosítására szolgálnak, harmadik fél részére Szolgáltató az adatokat nem adja át.
3.5. Szolgáltató jogosult szüneteltetni a szolgáltatást, kár okozására alkalmas fájlokat automatikusan karanténba helyezni, elérhetetlenné tenni, vagy azonnali hatállyal felbontani a szerződést a következő esetekben:
   3.5.1. hatályos törvénybe ütköző, szerzői jogokat- és/vagy jó ízlést sértő tartalmak elhelyezése esetén,
   3.5.2. károkozásra és/vagy szerver lassulásának előidézésére és/vagy működés negatív hatású befolyásolására alkalmas programkód tárhelyen történő elhelyezése és futtatása esetén,
   3.5.3. Megrendelő biztonsági rendszerek megkerülésére, feltörésérére irányuló magatartása esetén, valamint szolgáltatás bármely elemét célzó támadás, azonosítási intézkedések megsértésére irányuló kísérlet esetén,
   3.5.4. a tárhelyen fellelhető bárminemű információ hamisítása esetén, különös tekintettel az e-mailek adataira (feladó, tárgy, dátum),
   3.5.5. szerzői jog, szellemi tulajdonjog megsértése, ezekre való felbujtás, magánjellegű e-mailek harmadik fél részére történő közzététele, előzetes hozzájárulás nélkül, e-mail címek hozzájárulás nélküli értékesítése, valamint üzleti célú használata esetén,
  3.5.6. olyan hibás programkód futtatása esetén, amely révén a szerver erőforrásaihoz illetéktelen hozzáférés válik lehetővé,
   3.5.7. bármilyen spam és jogszabályba ütköző, kéretlen e-mail küldése esetén,
   3.5.8. hatóság által a Szolgáltatóhoz érkező hivatalos megkeresés, vagy kötelezés esetén.
3.6. Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás díjáról annak aktiválása előtt a bithostel.hu weboldalon közzétett áraknak megfelelően díjbekérőt küld.
Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás ellenértékének a bankszámlájára történő beérkezését követően aktiválja a szolgáltatást, illetve indítja el a hivatalos domain regisztrációt, illetve az SSL tanúsítvány ügyintézését, valamint ezzel egyidejűleg számlát állít ki.
3.7. Megrendelő elfogadja, hogy a megrendelt szolgáltatásokról a díjbekérőt, illetve a számlát Szolgáltató elektronikus úton juttatja el a részére.
3.8. Szolgáltató jogosult a Megrendelő által megadott, a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve számlázáshoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, valamint a Megrendelő által megadott azonosítók és jelszavak tárolására, amelyeket csak a Megrendelő előzetes írásos beleegyezése alapján adhat át harmadik félnek. Jelen pont alól kivételt képeznek a Megrendelőhöz érkező hatósági megkeresések, illetve az egyéb törvényi kötelezettségek.
3.9. Szolgáltató sem a szervereken elhelyezett adatokért, sem azok elvesztéséből származó károkért nem vállal felelősséget, de a tőle elvárható módon törekszik a tárhelyeken elhelyezett adatok védelmére.
3.10. A tárhely helytelen használatából eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.11. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő elérhetetlenségéből adódóan felmerülő károkért.

4. A Megrendelő jogai, és kötelezettségei

4.1. A szolgáltatások díjának kifizetését követően a Megrendelő jogosult a szolgáltatások igénybevételére. Megrendelő a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a Szolgáltató által biztosított, a szolgáltatás nyújtáshoz szükséges eszközökön kívül a hardver, és szoftver környezetet, illetve minden egyéb szükséges feltételt saját magának biztosítja.
4.2. Megrendelő az igénybe vett szolgáltatásokat köteles rendeltetésszerűen használni. Ettől eltérő magatartás esetén Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy szüneteltetheti a szolgáltatást.
4.3. A nem rendeltetésszerű szolgáltatás igénybevételéből eredő károkért a Megrendelő tartozik felelősséggel.
4.4. A domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, és használatáért valamint ezek következményeiért Megrendelő felel.
4.5. Megrendelő a Szolgáltató írásbeli beleegyezése nélkül nem változtathat a Szolgáltató által előírt, és meghatározott szolgáltatási környezeten.
4.6. Megrendelő nem használhatja fel a szolgáltatást oly módon vagy olyan célok érdekében, amelyek közvetlenül, vagy közvetve sértik a hatályos jogszabályokat, vagy jogszabályba ütköző cselekedetet, vagy vállalkozást támogatnak, illetve sértik a közerkölcsöt.
4.7. A tárhelyen elhelyezett minden adat Megrendelő tulajdonát képezi.
4.8. Megrendelő a tárhelyen elhelyezett adatok tartalmáért, jogszerűségéért teljes mértékben és kizárólagos felelősséggel tartozik, Szolgáltató az adatok tartalmáért felelősséget nem vállal, és semmilyen körülmény között sem vonható felelősségre.
Megrendelő jogsértő tartalom közzététele, vagy hozzáférhetővé tétele miatt Szolgáltatóval szemben támasztott mindennemű peres és peren kívüli igényérvényesítési eljárásban önálló felelősséggel tartozik, és a Szolgáltató ilyen igényekből eredő esetleges kárát köteles megtéríteni.
4.9. A szolgáltatás nem rendeltetésszerű, vagy jogellenes használata esetén Szolgáltató teljes mértékben mentesül a szolgáltatásaival kapcsolatos bármely, a Megrendelő felé fennálló felelősség, és kötelezettség alól. Ilyen esetben felmerülő károk teljes körű megtérítése Megrendelő kötelessége.
4.10. Megrendelő köteles a szerződésben rögzített adataiban bekövetkezett változásokat Szolgáltatóval 5 munkanapon belül közölni. Megrendelő e-mail címe változása esetén 24 órán belül köteles jelezni a változást a Szolgáltató felé.
4.11. Megrendelő köteles a szolgáltatás nyújtása során kapott kódokat, egyedi azonosítókat megőrizni és azokat bizalmasan kezelni. A jogosulatlan használatból eredő károkért Megrendelő kizárólagos felelősséggel tartozik.

5. Kapcsolattartás

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti kommunikáció hivatalos, és elsődleges formája az e-mail. A szolgáltatásokhoz, és ügyintézésekhez kapcsolódóan minden értesítés, tájékoztatás, és közlemény ezen az információs csatornán keresztül zajlik Szolgáltató és Megrendelő között.
A Megrendelő által megadott kapcsolattartási e-mail cím nem kapcsolódhat a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz, hogy a szolgáltatás esetleges korlátozása vagy megszűnése esetén is elérhető maradjon.
Szolgáltató az e-mailt kézbesítettnek tekinti az elküldést követő második munkanapon belül, amennyiben a kézbesítésével kapcsolatban nem érkezik vissza hibaüzenet.

6. A szolgáltatások díja, fizetési feltételek

A Szolgáltató az esedékes, illetve a jövőben esedékessé váló díjakról számlát állít ki. A számla összegét az azon szereplő fizetési határidőn belül a Megrendelő köteles kifizetni. A fizetési határidő nem lehet kevesebb a számla keltétől számított 8 naptári napnál.
A Szolgáltató a fel nem számított vagy tévedésből be nem szedett egyszeri és / vagy rendszeres díjat vagy költséget az esedékesség napjától számított 1 éven belül jogosult a Megrendelő felé számlázni és érvényesíteni.

7. Szerződés hatálya, módosítása, megszűnése

Jelen ÁSzF hatályos, visszavonásig érvényes.

8. Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSzF-ben nem rögzített kérdésekre a Ptk. vonatkozó jogszabályai érvényesek. Jogvita esetén a területileg illetékes bíróságot kell felkeresni.


Kelt: Tököl, 2017. április 10.

letölthető verzió: bitHostel.hu – ÁSzF (pdf)